Regulamin konkursu historycznego: Opracowanie Historii wsi Skórka

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO
"Opracowanie Historii wsi Skórka"


Organizowanego przez Radę Sołecką wsi Skórka

1. Organizator:
Rada Sołecka wsi Skórka oraz Krajeński Ośrodek Kultury
2. Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy i Miasta Krajenka. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby związane z organizacją i przebiegiem Konkursu.
3. Cele konkursu:
Celem Konkursu jest popularyzacja historii i wiedzy o wsi Skórka oraz kształtowanie postaw patriotycznych mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat historii wsi Skórka.
4. Organizacja konkursu:
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prac na temat historii wsi Skórka.
Wybór tematu przewodniego pracy należy do uczestników.
Wielkość pracy minimum 4 strony A4 (czcionka komputerowa Times New Roman 12, akapit 1.5 wiersza). Praca może być uzupełniona dowolnymi załącznikami o dowolnym charakterze np. prezentacjami multimedialnymi, zestawami fotografii, filmami itp. Jakość załączników będzie brana pod uwagę przy ocenie pracy. Obowiązkowo uczestnik musi podać źródła z jakich korzystał przy pisaniu pracy. Bibliografię proszę umieścić na końcu wypracowania.

Konkurs rozpoczyna się 15 stycznia 2012 roku. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 31 lipca 2012 roku.

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac konkursowych, uwzględniając:
- poprawność historyczną treści,
- kompletne i ciekawe ujęcie tematu w oparciu o źródła historyczne,
- dobór materiałów źródłowych: dokumenty, relacje, fotografie itp.,
- kompozycję i język pracy,
- estetykę pracy.

Pracę, które spełniają wymienione warunki powinny być nadesłane do dnia 31 lipca 2012 roku na adres:
Rada Sołecka wsi Skórka, ul. Młyńska 3, 64-917 Skórka z dopiskiem "Konkurs historyczny - opracowanie historii wsi Skórka"

Razem z pracami należy przesłać następujące informacje: imiona i nazwiska autorów prac oraz ich opiekunów (nauczycieli prowadzących). Do prac należy także dołączyć zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich, bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacje internetowe, medialne, ogłoszenie wyników konkursu, eksponowanie w innych miejscach, z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Informujemy, że wszystkie nadesłane na konkurs prace wraz z załącznikami nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Organizatorzy dopuszczają możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac w całości lub fragmentarycznie.

5. Roztrzygnięcie konkursu:
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Komisja wyłoni jednego zwycięzcę oraz dwa wyróżnienia.
Miejsce I - nagroda w wysokości 1000 zł.
Wyróżnienie I - 250 zł.
Wyróżnienie II - 250 zł.


6. Uwagi końcowe:
W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod nr telefonu: 67 344 17 31